Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Các tính năng ES2016 (ES7)

1. includes() Với tính năng này, khi chúng ta kiểm tra xem một mảng có chứa một phần tử nào đó hay không thì chúng ta có thể viết bằng một cú pháp dễ đọc hơn. <br> Ở ES6 và các phiên bản cũ hơn, đ... ...