Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

7 hacks với nhà phát triển ES6

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hack trong es6. Cụ thể như dưới đây nhé.<br> Bắt đầu nào! Hack 1: Swap variables Chúng ta sẽ sử dụng Array Destructuring để đổi chỗ các giá trị như... ...

ES6 Destructuring

![](https://images.viblo.asia/d538c006-e679-4011-8643-8af58bdf3cf8.jpeg) 1. Lời mở đầu * JavaScript đang là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, được sử dụng trên các nền tảng khác nhau từ trình duyệt web, thiết bị di động, VR, máy chủ web... *... ...

Những thay đổi trong ES6 - P1. Hoisting

Hoisting Trước khi đi vào tìm hiểu hoisting là gì, chúng ta hãy cùng xét một số ví dụ dưới đây:<br/> Ở ví dụ 1, biến x chưa được khai báo nên chương trình trả về lỗi. Ví dụ 2, biến x được khai báo ... ...

ECMA Script 6 fat arrow function

Bài này mình giới thiệu về hàm mũi tên - arrow function trong ECMA Script 6, phiên bản kế tiếp của Javascript hay ECMAScript 5 (ES5). Trước khi đi vào vấn đề chính mình xin luộc lại một số khái ni... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8