Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Setting tham số mặc định trong es6

Thật đơn giản để cài đặt tham số mặc định với ES6 . Với cách làm trước đây thì ta sẽ sử dụng toán tử ba ngôi để gán giá trị mặc định nếu nó không được xác định. Với ES6 bạn có thể cài đặt giá trị ... ...

JavaScript for…of Loop in ES6

Trong hướng dẫn này, mình sẽ giới thiệu cho bạn về câu lệnh for ... of trong js cho phép bạn tạo một vòng lặp lặp qua một đối tượng có thể lặp lại ES6 đã giới thiệu một cấu trúc mới for ... of tạ... ...

9 hàm xử lý mảng mới trong ES6

Có nhiều phần mở rộng mới cho đối tượng mảng trong ES6. Trong bài viết này mình một số hàm xử lý mảng mới trong ES6 như Array.of(), Array.from(), Array.fill(), Array.find(), Array.findIndex(), Arra... ...

ES6 Spread Operator

Spread operator có cú pháp giống với rest paraterter tuy nhiên cả hai có ý nghĩa khác nhau. Rest paramter được sử dụng khi khai báo hàm, ngược lại spread operator được sử dụng trong các câu lệnh, b... ...

7 hacks với nhà phát triển ES6

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hack trong es6. Cụ thể như dưới đây nhé.<br> Bắt đầu nào! Hack 1: Swap variables Chúng ta sẽ sử dụng Array Destructuring để đổi chỗ các giá trị như... ...

ES6 Destructuring

![](https://images.viblo.asia/d538c006-e679-4011-8643-8af58bdf3cf8.jpeg) 1. Lời mở đầu * JavaScript đang là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, được sử dụng trên các nền tảng khác nhau từ trình duyệt web, thiết bị di động, VR, máy chủ web... *... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8