Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

ECMA Script 6 fat arrow function

Bài này mình giới thiệu về hàm mũi tên - arrow function trong ECMA Script 6, phiên bản kế tiếp của Javascript hay ECMAScript 5 (ES5). Trước khi đi vào vấn đề chính mình xin luộc lại một số khái ni... ...

Tìm hiểu về es 6 (es2015)

Giới thiệu - Nếu làm việc phía client-side, chúng ta sẽ gặp gỡ với javascript, một ngôn ngữ được biết đến là ngôn ngữ mạnh mẽ cho các tác vụ client-side. Dù trong hoàn cảnh nào, thì javascript luôn... ...

Reduce JavaScript

JavaScript Reduce. Đây chính là một method không phức tạp nhưng thật sự là khó hiểu và không biết áp dụng khi nào trong ứng dụng của developers. Kể cả ngay những coder giỏi đôi khi cũng cảm thấy th... ...

Classes trong ES6

ES6 (ECMAScript2015) là một bản nâng cấp lớn cho JavaScript. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về class es6 trong JavaScript. Nếu bạn là một developer javascript thì bạn hẳn phải biết rằng ... ...

Tìm hiểu Promise thông qua ví dụ

![](https://images.viblo.asia/42478efd-584e-40b3-befc-9e49f9110dde.png) 1. Giới thiệu Promise là một tính năng được giới thiệu trong ES6, nhằm thay thế callback function, giúp các đoạn mã bất đồng bộ Javascript được sáng sủa, dễ debug hơn (tránh tình trạng callback he... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7