Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Electron + flash Implement

Giới thiệu Electron là một thư viện giúp cho việc xây dựng một ứng dụng Desktop chạy được đa nền tảng (chỉ cần hệ điều hành có cài đặt nodejs) dựa trên 3 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới là Javascr... ...