Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Django Tip (III)

16. Tối ưu hóa các truy cập database đơn giản Truy cập các giá trị từ Foreign Key: Nếu bạn chỉ cần lấy id từ foreign key: Nếu bạn có foreign key có tên là author, Django sẽ tự động lưu trữ prim... ...

Django Tips (II)

11. Custom packet Manager với QuerySets Trong 1 model Django, Manager là 1 inferace dùng để tương tác với database và mặc định nó sẵn có thông qua thuộc tính Model.objects. Ta có thể dễ dàng mở r... ...

Django Tips (I)

1. Redirect package import : from django.shortcuts import redirect Hàm redirect đơn giản là một shortcut của class HttpResponseRedirect trả về với URL tương ứng. Dùng redirect thay vì HttpRespons... ...

Tuỳ biến Command trong Django

Note - Những bạn đã và đang và sẽ sử dụng Django hẳn chắc không còn lạ gì những câu lệnh command như python manage.py runserver, python manage.py createsuperuser .... Vậy runserver, createsuperus... ...

Signal trong Python

Signal UNIX/Linux systems cung cấp các cơ chế đặc biệt để communicate giữa các process. Một trong số đó lấy tên là signals. Một cách ngắn gọn, a signal giống như một notification của một event. K... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5