Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Design Patterns

Introduction Software design pattern can be defines as a writing document that provides some sort of solution to a software problem. It is not a complete and refined design that can be transformed... ...

Domain Events và Event Sourcing

Domain Events có điểm chung gì với Event Sourcing ? Chắc chắn từ "event" trong tên của chúng. Nhưng ngoài ra, khi nói về kiến trúc và nhà nhà phát triển trong các dự án, tại các hội nghị hoặc đào t... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 13