Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deployer - task và flow deploy

1. Mở đầu Ở bài viết trước thì mình có giới thiệu về các configuration cho deploy.php https://viblo.asia/p/cac-input-thong-dung-cua-deployer-LzD5dvqEZjY Tại đây mình sẽ nói tiếp tới phần task và f... ...

Các input thông dụng của deployer

1. Giới thiệu Trước tiên là về khái niệm, ta sẽ nói qua chút về deployer. Nó là CLI tool (khác với GUI tool, hiểu sơ sơ là chạy command nhỏ gọn để các thành phần bên dưới tự động execute tác vụ) d... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6