Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

delegate trong Ruby on Rails

Trong bài viết này, mình sẽ giải thích phương thức delegate của Ruby on Rails - nó là gì và sử dụng nó như thế nào. Delegate là gì ? Theo tài liệu API doc [1] - nó "Cung cấp phương thức class del... ...

The magic in Kotlin: Delegates

![](https://images.viblo.asia/c3698633-455c-49ae-b6c4-af3e2914fad6.jpeg) Delegate property về cơ bản là một proprety thông thường. Cái mà có thể ủy nhiệm việc đọc, ghi tới một hàm khác. Bạn có thể nghĩ về nó như getter hoặc setter. Về góc độ phát triển ứng dụng Android... ...

Delegate trong Java

Delegate là gì? Delegate là một khái niệm quen thuộc trong C#, .NET, nó tương tự như con trỏ hàm trong C++. Delegate được dùng để tạo một bao đóng (encapsulation) cho bất kì phương thức nào, phù h... ...

Delegates in Swift

Delegates là gì? ... trong phát triển phần mềm, chúng là những giải pháp kiến trúc để giải quyết các vấn đề thường gặp trong những ngữ cảnh ( trường hợp) nhất định, nó được nói đến phổ biến nhất là... ...

Delegation trong IOS

Trong số design patterns được dùng phổ biến trong việc phát triển ứng dụng IOS, delegation là một trong số design patterns mà chúng ta thường thấy xuất hiện khá nhiều. Trong bài viết này , mình sẽ... ...