Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Support Vector Machine

Tổng quan Support Vector Machine (SVM) là một trong những thuật toán mạnh mẽ cũng như được sử dụng phổ biến nhất trong Machine Learning. Ý tưởng chủ đạo của SVM là xây dựng một bộ phân lớp nhằm tố... ...

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

Ở bài trước mình đã viết và đề cập tới việc search face bằng annoy và nó chỉ là một trong rất nhiều thư viện sử dụng thuật toán approximate nearest neighbors. Hôm nay mình sẽ nói rõ hơn và chi ti... ...
  • 1
  • 2