Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Extension trong Dart và Flutter

Với những bạn nào đã từng sử dụng Kotlin khi lập trình Android và có tìm hiểu sâu một chút, chắc hẳn các bạn đã biết và cũng sẽ rất ấn tượng với extension của Kotlin. Mình cũng đã từng sử dụng và t... ...

Thử áp dụng Riverpod vào 1 ví dụ

Riverpod - provider but different . Là 1 package nâp cấp của "provider " mới được release và mình muốn tìm hiểu về nó. Thi thoảng đi đánh đế chế thâu đêm , đánh 7C thì tới C thứ 3 là bắt đầu lộn... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần X

Codelab này dạy cho bạn cách viết mã bất đồng bộ bằng cách sử dụng Future, từ khóa async và await. Sử dụng các trình soạn thảo DartPad, bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình bằng cách chạy mã ví d... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần IX

Hỗ trợ bất đồng bộ Một trong những công việc thường gặp nhất trong phát triển phần mềm đó là xử lý bất đồng bộ. Dart có đầy đủ các hàm trả về các đối tượng Future hoặc Stream . Các chức năng này đề... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần VII

Ngoại lệ Mã Dart của bạn có thể throw và catch ngoại lệ. Ngoại lệ là lỗi chỉ ra rằng một cái gì đó bất ngờ đã xảy ra. Nếu ngoại lệ không bị catch, isolate (tạm hiểu là thread) chạy ngoại lệ bị đình... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần V

Toán tử Dart xác định các toán tử được hiển thị trong bảng sau. Bạn có thể ghi đè nhiều toán tử này, như được mô tả trong các toán tử Overridable . Cảnh báo: Mức độ ưu tiên của toán tử là một hành... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần IV

Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm trong Dart Hàm Dart là một ngôn ngữ hướng đối tượng thực sự, vì vậy ngay cả các hàm cũng là các đối tượng và có kiểu Function. Điều này có nghĩa là các hàm... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần III

Tiếp tục với các kiểu dữ liệu Chuỗi Chuỗi trong Dart là một chuỗi các đơn vị mã UTF-16. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép để tạo chuỗi: Bạn có thể đặt giá trị của một biểu thức ... ...
  • 1
  • 2