Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Interface vs Abstract Class] - Kẻ tám lạng người nửa cân?

![](https://images.viblo.asia/3549fd11-d0e4-4518-9972-9bc66d4d3221.png) 1. Mở đầu câu chuyện. - Interviewer: Chào em, em đến phỏng vấn internship Java nhỉ? - Interviewee: Dạ, đúng rồi anh ạ. - Interviewer: Em giới thiệu chút về bản thân xem nào?? - Interviewee: Bla, b... ...

Đa hình tại Runtime trong Java

GIỚI THIỆU Đa hình là khả năng của một đối tượng có thể nhận nhiều hình thái khác nhau. Cách dùng phổ biến của đa hình trong OOP là khi một tham chiếu của lớp cha được dùng để tham chiếu đến đối tư... ...