Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

CustomView

Làm việc với các khách hàng luôn là một thử thách khó khăn cho các lập trình viên. Nhiều khách hàng mong muốn một giao diện đẹp và phức tạp cho ứng dụng của họ, để ứng dụng của họ trở nên ấn tượng ... ...

Custom helper Laravel

Chào mọi người hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn làm thế nào để tạo một hàm helper trong ứng dụng laravel :stuckouttonguewinkingeye::stuckouttonguewinkingeye: và làm thế nào để gọi helper đã t... ...

Custom Snackbar trong Android

I. Giới thiệu Đã đến lúc nói lời tạm biệt với Toast messages truyền thống trong Android và thay vào đó là Snackbar. Snackbar là sự thêm mới hiển thị gần tương tự Toast messages nhưng với nhiều tùy... ...

Customview trong Android

![](https://images.viblo.asia/51d6aaa1-61df-4e86-aacb-4ff08b8f156b.png) Giới thiệu Thỉnh thoảng trong Android bạn có một layout cần sử dụng ở một vài nơi khác nhau và chỉ có một số thay đổi nhỏ. Cho những trường hợp đó chúng ta nên tự tạo Custom View. Nó sẽ giúp chún... ...

Custom View thành seekbar android (phần 1)

Mở đầu Tất cả các tiện ích xem Android đều dựa trên View, để triển khai View, bạn sẽ bắt đầu một lớp con của View và ghi đè một số phương thức xem lại vòng đời, vì vậy trước tiên bạn cần hiểu vòng ... ...
  • 1
  • 2
  • 3