Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Hackthebox- Writeup] Book

Mở đầu Trở lại với series Writeup Hackthebox, ngày hôm qua Hackthebox đã cho retired bài Book này, được đánh giá là Medium. Bài này được mình làm từ 24/03 nhưng đến giờ mới được public. Hãy cùng m... ...

iOS app development Company

![](https://images.viblo.asia/a3c26d36-66d9-42db-9b43-a9108a093ce4.jpg) Our command over the iOS capabilities like xcode, iOS SDK, objective C, swift have enabled to create business applications across all major industries like Manufacturing, Construction, Logistics, ... ...

Generics in Kotlin

Generics có nghĩa là chúng ta sử dụng một class hoặc một cách implement theo cách rất chung chung. Ví dụ, interface List cho phép chúng ta tái sử dụng code. Chúng ta có thể tạo một danh sách String... ...

Dagger basic

Dagger basic Manual dependency injection hoặc service locators trong ứng dụng Android có thể gặp vấn đề tùy thuộc vào quy mô dự án của bạn. Bạn có thể hạn chế sự phức tạp của dự án khi nó tăng quy ... ...

Log trong Swift với OSLog

Khi cần phải sử dụng Log trong swift, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến thường là print và NSLog. Tuy nhiên, gần đây Apple đã giới thiệu 1 chuẩn mới cho việc Log khi lập trình dưới dạng unified loggi... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1173