Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Introduction Crystal - Fast as C, Slick as Ruby

Bạn là một developer? Chắc hẳn bạn cũng biết đến ngôn ngữ C (sure), và bạn đã từng nghe thấy/ làm việc với Ruby on Rails? OK, nói đến C thì người ta thường nhắc đến ưu điểm là đến sức mạnh và tốc... ...