Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Task Scheduling và Cron Job trong Laravel 5.7

![](https://images.viblo.asia/b903e6ba-dd5c-41f0-9811-740df8896a92.jpg) Khi triển khai các ứng dụng, đôi khi chúng ta có một số tác vụ cần được chạy định kỳ trên máy chủ, điều này có nghĩa là các tác vụ sẽ được thực hiện lặp lại vào một thời điểm được chỉ định cụ thể... ...

Nhắc việc cùng cronjob và chatwork api

![](https://images.viblo.asia/dacbd7d8-a7cf-450e-8566-c59f36c1c1a6.png) Mục tiêu: Mình muốn tạo ra một con bot nhắc nhở công việc và động viên vào đúng lúc cần thiết =)) Mình đơn giản là dùng một account chatwork clone để gửi tin nhắn động viên, cronjob để set lịch ... ...

Cron job with gem whenever

![](https://images.viblo.asia/8e50ee2e-dcad-4e42-b4f7-83657ad68ab9.png) 1. Cron job là gì: - Đôi khi chúng ta cần implement các job cần được thực hiện theo 1 schedule cho trước, các job này được gọi chung là cron job. - Các job này có thể là gửi remind email cho user ... ...