Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Thu thập dữ liệu với Golang Colly

![](https://images.viblo.asia/41b6e1a3-5c6b-4607-b4dd-9e02b5b6ea18.png) Nếu được yêu cầu viết một chương trình thu thập thông tin web, các công cụ phổ biến mà mọi người lựa chọn sẽ dựa trên Python: BeautifulSoup hoặc Scrapy. Tuy nhiên, hệ sinh thái để viết trình duyệ... ...

Crawl dữ liệu với golang

Vấn đề crawl dữ liệu thì cũng có khá nhiều công cụ và thư viện hỗ trợ làm việc này. Nhưng hôm nay mình xin mạn phép hướng dẫn crawl dữ liệu bằng một ngôn ngữ lập trình khá nổi trong thời gian gần đ... ...
  • 1
  • 2