Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deferred Execution of LINQ Query

Việc thực hiện hoãn lại trong Linq nghĩa là việc đánh giá một biểu thức bị trì hoãn cho đến khi giá trị thực sự của nó được yêu cầu. Nó cải thiện đáng kể hiệu suất bằng cách tránh thực hiện không c... ...

lvalue and rvalue trong C++

lvalue and rvalue trong C++ 1. left value a. Định nghĩa - L-value: là phép gán đề cập đến một giá trị. Ở đây left và có thể được xuất hiện ở phía bên trái hoặc phải của toán tử gán (=). Left v... ...

Xử lý ngoại lệ trong C++

Xử lý ngoại lệ trong C++ 1. Định nghĩa Một trong những lợi thế của C ++ so với C là Xử lý ngoại lệ. Các ngoại lệ là sự bất thường trong thời gian chạy hoặc các điều kiện bất thường mà chương trìn... ...

namespace trong C++

Namespace trong C++ 1. Namespace là gì? Tình huống: Khi đang lập trình trong một file A bạn include 2 file B và C, nhưng 2 file này có cùng định nghĩa một hàm function() giống nhau về tên và tham... ...

So sánh ngôn ngữ Ruby và C/C++

I. Giới thiệu tổng quan. 1. Ngôn ngữ Ruby: Ruby được tạo ra bởi Yukihiro "Matz" Matsumoto từ 24 tháng 2 năm 1993 và đưa ra phiên bản chính thức 0.95 (Đây là phiên bản công khai đầu tiên của Ruby đ... ...

Cơ chế Virtual table

Cơ chế Virtual table 1. Định nghĩa - Virtual table là cơ chế quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, được sử dụng trong việc xử lý với virtual function. - Để thực hiện được chức năng hàm ảo (v... ...

Polymorphism in C++

Polymorphism trong C++ Định nghĩa: Từ đa hình có nghĩa là có nhiều dạng. Nói một cách đơn giản thì có thể định nghĩa đa hình là khả năng của một thông điệp được hiển thị dưới nhiều dạng. Ví dụ như ... ...

Biến Static trong C++

Biến Static trong C++ 1. Nội dung Biến static: Biến trong hàm, Biến trong lớp. Các thành viên static của class: Các đối tượng và hàm của lớp trong một lớp. 2. Biến static Biến static trong Hàm: Kh... ...

Thừa kế trong C++

Inheritance trong C++ 1. Định nghĩa - Inheritance (thừa kế) là một trong những tính năng quan trọng của C++. Inheritance cho phép một lớp sử dụng lại các thuộc tính và đặc trưng từ một lớp khác. 2.... ...

Const trong C++

Const trong C++ 1. Định nghĩa - Const được sử dụng để định nghĩa một hằng số trong chương trình. 2. Cách sử dụng Cú pháp - Trong chương trình, khi cần khai báo một biến với giá trị không đổi trong ... ...

Tìm hiểu về find_package trong CMake.

Đây là phần mình tìm hiểu về find_package trong CMake. Hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về một câu lệnh và cách sử dụng của nó trong quá trình cần phải thực hiện công việc với CMake. Load cài đặ... ...

String

String C++ 1. Định nghĩa - String là một lớp xác định các đối tượng được biểu diễn dưới dạng chuỗi các kí tự. 2. Các thao tác thực hiện với string Thao tác với kí tự: sử dụng string[index] để thao ... ...

Virtual function (Hàm ảo), override và final

Virtual function (hàm ảo) Virtual function giống như một hàm quá tải, nhưng điều đặc biệt ở đây là: kiểu dữ liệu, số lượng và kiểu dữ liệu của các tham số của hàm ảo ở cả hai lớp cơ sở và dẫn xuất... ...

INLINE FUNCTION

1. Định nghĩa - Inline function là một chức năng trong ngôn ngữ lập trình C++. Hàm inline là hàm được định nghĩa bằng từ khóa inline. Hàm inline được sử dụng để yêu cầu trình biên dịch (compiler) t... ...
  • 1
  • 2
  • 3