Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[MFC] Http request with winsock2.h

Giới thiệu Xin chào, trong bài này mình sẽ giới thiệu 1 số lưu ý khi sử dụng thư viện winsock2.h (thư viện window socket) sử dụng trong window app. Cơ bản Đầu tiên, bạn sẽ dễ dàng search được 1 ví... ...

Design parttern

1. Ý tưởng Builder là một mẫu thiết kế sáng tạo cho phép bạn xây dựng các đối tượng phức tạp theo từng bước. Mẫu cho phép bạn tạo ra các kiểu và hình ảnh đại diện khác nhau của một đối tượng bằng c... ...

Custom Control Trong MFC

Ngày nay, các ứng dụng được tạo bằng MFC trong môi trường window vẫn rất phổ biến và ưa thích đối với người sử dụng cũng như các nhà phát triển. Quá trình phát triển một project không chỉ đòi hỏi... ...

Singleton

Singleton 1. Vấn đề - Ý tưởng: Tạo ra một một mẫu thiết kế và đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện, đồng thời cung cấp một điểm truy cập toàn cục cho thể hiện này. Singleton: 1. - Đảm bảo rằn... ...

So sánh Python và C++

Cuộc tranh luận giữa Python và C ++ là một chủ đề hấp dẫn vì cả hai ngôn ngữ lập trình đều rất khác nhau về cú pháp, tính đơn giản, cách sử dụng và cách tiếp cận tổng thể để lập trình. Vì vậy, mọi ... ...

Factory method design partern

Design partern: Factory method 1. Định nghĩa - Factory method design partern gọi tắt là factory method là một design partern thuộc nhóm Creational Design Partern. Factory method có nhiệm vụ giú... ...

Abstract factory

Abstract factory 1. Giới thiệu Abstract factory là một mẫu thiết kế sáng tạo, nó cho phép bạn tạo ra họ các đối tượng có quan hệ với nhau mà không cần chỉ rõ các lớp cụ thể của chúng. Vấn đề: ... ...

Giới thiệu Design pattern

Desing Pattern 1. Giới thiệu Xin chào các bạn, sắp tới mình sẽ làm môt series về design pattern để chia sẻ cũng như cùng mọi người thảo luận về nội dung này. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến ... ...

Template

1. Định nghĩa: Template: là một khuôn mẫu, đại diện cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau Có 2 loại 2 template: - Function template - Class template 2. Function template Function template là 1 function... ...

Toán Tử Bitwise

Toán tử bitwise trong c++ C++ cung cấp cho ta 6 thao tác toán tử , thường được gọi là toán tử bitwise. trong các ví dụ bên dưới đây, phần lớn chúng ta làm việc với hệ nhị phân 4 bit. điều này th... ...

Con trỏ trong C/C++

Bản chất của con trỏ Con trỏ là một loại biến đặc biệt mà chỉ có ở họ ngôn ngữ C/C++.<br> Mỗi biến trong một chương trình đều có 2 thuộc tính cơ bản: địa chỉ và giá trị. Địa chỉ 1 dãy kí tự được vi... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4