Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deep copy trong ruby

Việc copy giá trị trong Ruby thường cần thiết. Điều này có vẻ đơn giản nếu object được copy đơn giản. Nhưng nếu bạn phải copy một object với cấu trúc gồm nhiều mảng hoặc hash, bạn sẽ gặp một số vấn... ...