Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

10 mẹo debug Javascript với Console

Mở đầu Debugging là một tiến trình cần thiết trong phát triển phần mềm dù với bất kì ngôn ngữ hay nền tảng nào. Với JS cũng vậy, chắc hẳn bạn đã quen với các cú pháp cơ bản như dưới đây: Tuy nhiên,... ...