Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bypass OS Command Injection

![](https://images.viblo.asia/54aa9667-2535-4959-ad70-e66097fc2a03.jpg) 1. OS Command Injection là gì? OS Command Injection (hay còn gọi là shell injection) là lỗ hổng cho phép kẻ tấn công thực thi các lệnh bất kì của hệ điều hành trên server chạy ứng dụng với đặc qu... ...