Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Rails Collection Caching

Sử dụng fragment caching trong Rails,nó giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của views bằng cách lưu vào bộ nhớ đệm các phần nhỏ hơn của chúng. Khi ta sử dụng caching partials, ta có thể tái sử dụng ch... ...