Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Collections in Kotlin

1. Giới thiệu. Khác với các nhiều ngôn ngữ khác, Kotlin phân biệt rõ ràng giữa collection có thể thay đổi giá trị và collection không thể thay đổi giá trị (list, set, map, ...). Bởi vậy, việc contr... ...

Collection trong java

1. Sự ra đời của Java Collection Framwork. Trước JDK 1.2, các cấu trúc dữ liệu của Java bao gồm mảng, Vector và Hashtable. JDK 1.2 đã giới thiệu Collection Framework và trang bị thêm các lớp kế th... ...

Garbage Collector

Nếu bạn đã quen thuộc với việc cấp phát bộ nhớ trong các ngôn ngữ lập trình, bạn sẽ biết rằng có hai phần trong bộ nhớ được định nghĩa là Heap và Stack. Bộ nhớ Stack đ... ...

Rails Collection Caching

Sử dụng fragment caching trong Rails,nó giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của views bằng cách lưu vào bộ nhớ đệm các phần nhỏ hơn của chúng. Khi ta sử dụng caching partials, ta có thể tái sử dụng ch... ...
  • 1
  • 2