Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Coding Tip: Thử code mà không dùng IF

![](https://images.viblo.asia/4cf3d61b-84ba-4d67-8806-ddcb20bfb8d9.png) Khi tôi bắt đầu lập trình và tham gia code challenge, một trong những thử thách yêu thích là giải quyết vấn đề mà không dùng câu lệnh if (hoặc ternary hoặc switch) Có thể bạn sẽ thắc mắc điều đó... ...