Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Check tiêu chuẩn code CSS với Stylelint

![](https://viblo.asia/uploads/b058219d-2b19-44c1-847c-483d9a82e9d7.png) Công việc của 1 Frontend thì chắc hẳn bạn cũng biết tôi sẽ viết rất nhiều code CSS. Nhưng nếu viết code CSS không theo một tiêu chuẩn nhất định thì sẽ phạm phải rất nhiều mistake. Vậy như thế nào... ...

PHP static code analysis tools

Static Code Analysis là gì Static code analysis (SCA) là việc thực hiện phân tích mã nguồn để đảm bảo về convention của dự án một cách tự động, hay để đánh giá chất lượng mã nguồn, hoặc tìm ra các... ...