Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Eloquent: API Resources

1. Lời nói đầu Dữ nguyên quan điểm lý thuyết là thiểu số chỉ có thực hành mới khiến các bạn hiểu rõ, vì vậy mình sẽ viết một bài chia sẻ một cách chân thực, dễ hiểu với thật nhiều ví dụ để các bạn ... ...

Laravel: Migrations (4)

5. Index a. Creating Indexes Schema builder hỗ trợ một số loại index. Trước tiên, hãy xem xét một ví dụ chỉ định các giá trị của cột phải là unique. Để tạo index, chúng ta có thể gán unique cho co... ...

Laravel: Migrations (3)

4. Column a. Creating Columns Các method trên Schema facade có thể được sử dụng để cập nhaantj các table hiện có. Giống như các method create, method table chấp nhận 2 đối số: tên table và Closure... ...

Laravel: Migrations (2)

3. Running Migrations Để chạy tất cả các migration 1 lần, hãy thực hiện lệnh sau: Một số hoạt động migration có thể khiến bạn mất dữ liệu. Để bảo vệ database khi chạy các migration, bạn sẽ được n... ...
  • 1
  • 2