Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Firebase - Android: Cloud Firestore

![](https://images.viblo.asia/09421373-afbf-4983-949e-3a711e0d9e17.png) 1. Compare Cloud Firestore and Realtime Database Chắc hẳn ai cũng biết có một loại database quen thuộc là Relational Database, vậy nó có gì khác so với Firestore ? Dưới đây là bảng chỉ ra sự khác... ...

Tìm hiểu về Cloud

Cloud là gì Thuật ngữ Cloud server hay Cloud computing (Điện toán đám mây) được đề cập đến như một cuộc cách mạng của Internet và các phương tiện truyền thông. Theo tóm tắt trên wikipedia. Cloud... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6