Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Nhắc việc cùng cronjob và chatwork api

![](https://images.viblo.asia/dacbd7d8-a7cf-450e-8566-c59f36c1c1a6.png) Mục tiêu: Mình muốn tạo ra một con bot nhắc nhở công việc và động viên vào đúng lúc cần thiết =)) Mình đơn giản là dùng một account chatwork clone để gửi tin nhắn động viên, cronjob để set lịch ... ...
  • 1
  • 2