Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 4) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi các thông tin về học phần

![](https://images.viblo.asia/4a8fa908-8ad1-4be2-863d-90faf8fe9467.png) 1. Đặt vấn đề Trong bài viết trước Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học, chúng ta đã xây dựng thêm một... ...

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học

![](https://images.viblo.asia/4a8fa908-8ad1-4be2-863d-90faf8fe9467.png) 1. Đặt vấn đề Tiếp tục chuỗi bài viết về chatbot Messanger, hôm nay mình tiếp tục viết phần thứ 3. Trong bài viết trước: Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 2) -... ...

Giới thiệu về Intent Classification

![](https://images.viblo.asia/f23935a6-f0d8-4d98-a74e-3ecaf30b1e37.jpeg) * Gần đây tôi đã biết về một thứ gọi là phân loại ý định (intent classification) của người dùng cho một dự án, vì vậy tôi sẽ chia sẻ nó với tất cả các bạn và cách tạo một lớp phân loại cho nó. Ph... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6