Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Chart.js

Mở đầu Giới thiệu Đây là một template sử dụng Chartjs https://colorlib.com/polygon/gentelella/index.html, chắc hẳn các bạn cũng như mình đều sẽ thấy giao diện chart trong trang web của họ rất hiện... ...