Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu hệ thống chứng chỉ AWS

![](https://images.viblo.asia/44717dfb-1630-4ade-b8d7-3485625ed541.png) Cùng tìm hiểu 1 số khái niệm liên quan đến AWS AWS là gì? Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 175 dịch vụ đầy đủ tính năng từ cá... ...