Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bắt đầu với VueJS - phần 2

Props Ở dòng 3 của HelloWorld.vue, bạn sẽ nhận thấy cú pháp mẫu dấu ngoặc nhọn chứa khóa thuộc tính msg của thành phần. Trong VueJS, dấu ngoặc nhọn được sử dụng để nội suy các giá trị từ data() o... ...

Bắt đầu với VueJS - phần 1

![](https://images.viblo.asia/c036f522-cf02-4ebe-89eb-b29f5315dbda.png) Đây là một bài viết dành cho người mới bắt đầu với VueJS, một JavaScript framework mã nguồn mở để xây dựng giao diện người dùng. Hiện nay, VueJS được sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng web (SPA, P... ...