Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Big O Natation sử dụng Ruby

Ký hiệu Big O – Sử dụng toán học để đo lường hiệu quả thuật toán. Mọi người học cấu trúc dữ liệu và giải thuật hay trong lập trình chắc đều nghe tới khái niệm Big O rồi chứ nhỉ, ví dụ như giải thuậ... ...