Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Single Sign-On

![](https://images.viblo.asia/914ab0f3-c40d-4015-97e9-cd62c3e25b55.png) Single Sign-on (SSO) xảy ra khi người dùng đăng nhập vào một ứng dụng và sau đó tự động đăng nhập vào các ứng dụng khác, bất kể platform, technology hoặc domain mà người dùng đang sử dụng. Người ... ...