Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Những lỗi bảo mật phổ biến trong Rails

![](https://viblo.asia/uploads/28a57ee2-b4a4-48e3-889e-d9bada6725ce.jpg) Ruby On Rails là một Framework rất mạnh với số lượng helper và gem lớn, hỗ trợ hữu ích cho Developer tiết kiệm thời gian viết code. Thế nhưng mạnh không đồng nghĩa với độ bảo mật cao. Trong bài vi... ...