Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Background job rails

Trải nghiệm người dùng luôn được các trang web hướng tới trong xu thế hiện nay. Vậy làm sao có thể cung cấp một trải nghiệm tốt cho người dùng khi phải xử lý một lượng lớn truy cập tới trang web củ... ...

Laravel Queue

1. Đặt vấn đề Giả sử bạn tạo ra một website, website của bạn có nhiều người vào xem và có thể đăng ký tài khoản, người đó đang ở trang đăng ký và nhập các thông tin vào form đăng ký. Khi đó chúng ... ...