Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Frontend Testing và Backend Testing

![](https://images.viblo.asia/f50dba1f-bb7d-4c2f-bcb6-d48863824646.png) I. Frontend Testing 1. Fontend Testing là gì? Frontend Testing là một thuật ngữ bao gồm nhiều chiến lược thử nghiệm khác nhau. Một người kiểm thử cần hiểu biết tốt về các yêu cầu kinh doanh (bus... ...
  • 1
  • 2