Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Nodejs upload files to aws

Introdution - Bài này mình sẽ viết về cách upload files lên S3 của Amazon. - S3 là dịch vụ lưu trữ file của AWS. Trước khi sử dụng dịch vụ ta cần tạo Bucket( nơi sẽ chứa các file chúng ta upload l... ...

S3 security and cloudfront CDN

S3 security and encription Mặc định thì tất cả các buckets được tạo ra là PRIVATE, bạn có thể sửa cài đặt để có thể access vào bucket bằng cách sử dụng: Bucket Policies Access Control Lists Trong... ...

S3 Part 1

S3 là gì Theo định nghĩa trên trang chủ aws Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, bảo mật và... ...

Tìm hiểu AWS (Phần 1): Amazon S3

Cơ bản về Amazon S3 Amazon S3 là viết tắt của cụm từ Amazon Simple Storage Service: Là dịch vụ đám mây lưu trữ do đó bạn có thể tải lên các tệp, các tài liệu, các dữ liệu tải về của người dùng hoặ... ...

Deploy create react app lên amazon s3

Với create-react-app bạn có thể tạo một web với React một cách dễ dàng. React là static có nghĩa là khi bạn build ra file thì sẽ không cần phải chạy server gì cả. Tất cả mọi thứ sẽ được xử lý ở trì... ...
  • 1
  • 2