Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về UI Automation

![](https://images.viblo.asia/2a666184-4d20-4d4f-b629-96262f101129.jpg) Thường mọi người sẽ nghĩ test UI nên manual test sẽ chính xác hơn. Nhưng không, giờ đây chúng ta đã có UI Automation. Nó sẽ giúp những QA kính cận như mình rất rất nhiều... Vì vậy, chúng mình cùng... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8