Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Understanding OAuth2

![](https://images.viblo.asia/808dd625-6cc0-4b49-8ee4-799df8a4d103.png) :boom: Cookie authentication Việc xác thực người dùng bằng cookie (cookie-based authentication) mặc định đã được sử dụng trong khoảng thời gian dài trước đây. Do cookie-based authentication đơn ... ...

Authenticate in Rails Api

1. Khởi tạo dự án : rails new project_name --api: tạo một dự án mới 2. Tạo cơ sở dữ liệu : gemfile : Lưu ý: * rails db:create (Tạo Database) * bundle exec figaro install (tạo file application.ym... ...