Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Display: flex - dân backend thích điều này

1. Đặt vấn đề Như chúng ta biết thì một giao diện (mà cụ thể ở đây là giao diện web) được cấu thành tự những khối giao diện, và bản thân những khối giao diện này lại là một pool cho các khối giao d... ...

Supporting older browsers—Part 2: CSS

Introduction Ở phần trước mình đã giới thiệu về vấn đề javascript support cho các browser cũ, ở bài viết này mình sẽ tiếp tục giới thiệu về CSS support, cụ thể là về Property fallbacks và Feature q... ...

Detect mobile CSS

Với những thuộc tính mới của mình, CSS ngày càng tiện ích và dễ sử dụng hơn cho các nhà phát triển. Trước đây để khi reponsive cho thiết bị là mobile ta dùng @media (max-width) {...}, tuy nhiên kh... ...