Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bên trong async/await có gì?

![](https://images.viblo.asia/55d2809e-e79a-4a3c-a996-8b9e91b19064.png) Bạn có thể làm việc với Javascript như một ngôn ngữ lập trình hàm. Nếu không thích, bạn cũng hoàn toàn có thể xây dựng ứng dụng của mình theo hướng đối tượng cũng chỉ với JavaScript. Có lẽ chính ... ...