Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về kiểm thử tích cực

Kiểm thử tích cực Cái nhìn tổng quát về kiểm thử tích cực: Kiểm thử phần mềm là quá trình verifying và validating và xác nhận rằng nó đang hoạt động như mong đợi. Người kiểm thử phần mềm nên có ý ... ...

Tìm hiểu Regression Test

1. Regression Test là gì? Khi có những thay đổi được thực hiện trong một phần code do sửa lỗi hay thực hiện những yêu cầu thay đổi, có thể vô tình ảnh hưởng đến hoạt động của các phần code khác tr... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6