Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Chapter 8: Implementation

Bây giờ chúng ta đã biết mọi thứ cần biết về API ... ở mức độ cơ bản nhất. Vì vậy, với tất cả những kiến thức có được này, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó tốt? Trong chương này, chúng ta sẽ ... ...

Chapter 6: Thiết kế API

Chương này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc phiêu lưu của chúng ta với API. Chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản và bây giờ đã sẵn sàng để xem các khái niệm trước... ...