Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Social login API cho Mobile App (server Laravel) sử dụng laravel passport, "hô biến" package thành code của mình

![](https://images.viblo.asia/7b09ef97-c2da-44d1-b2b0-3261eaa1d2a9.png) Bài Toán Tình hình là thời gian sắp tới mình có dự định làm một ứng dụng App Mobile. Về backend thì mình dự định sử dụng Laravel làm server cung cấp APIs. App thì mình dự định viết cả cho android ... ...