Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

API Testing using Postman

![](https://images.viblo.asia/8b95d16d-777a-472f-8401-72541749de3c.png) 1. Giới thiệu API, viết gọn của Application Programming Interface, là một bộ quy tắc được xác định, chứa các phương thức giao tiếp được xác định rõ ràng. API giúp các thành phần phần mềm khác nhau... ...

CORS là gì? CORS với Nodejs

CORS (hay Cross-origin resource sharing) là gì ? - Đúng như tên của nó thì cors nghĩa là chia sẻ tài nguyên chéo nhau, hơi khó hiểu 1 tí nhưng dễ hiểu hơn thì nó là việc bạn chia sẻ tài nguyên của ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 21