Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng TreeSet trong Java

Class TreeSet là một phần của java collection framework. Nó implement từ interface NavigableSet, lớp này được kế thừa từ SortedSet. Lớp TreeSet trong nội bộ sử dụng TreeMap để lưu trữ các phần tử.... ...

Kotlin - Typealias

Một trường hợp gây cảm giác khá bất tiện khi chúng ta có nhiều class với cùng tên nhưng khác package. Chỉ duy nhất 1 class sẽ được hỗ trợ import cho bạn. Các class cùng tên khác nếu muốn dùng thì s... ...

Giới thiệu về SOLID

1) Giới thiệu Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về thiết kế SOLID trong lập trình hướng đối tượng. Thiết kế SOLID lần đầu tiên được khái niệm hóa bởi Robert C. Martin trong Design Principl... ...

Spring logback config

Trong spring boot thấy các tiền bối bảo rằng có nhiều cách cấu hình logging. Với mình thì mình thường làm là config trong file aplication.properties hay application.yml hoặc file logback.xml. <br> ... ...

Java Volatile

Từ khóa volatile được sử dụng để đánh dấu một biến Java là "đã được lưu trữ trong bộ nhớ chính". Chính xác hơn có nghĩa là, mọi lần đọc biến volatile sẽ được đọc từ bộ nhớ chính của máy tính chứ kh... ...
  • 1
  • 2