Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Android Studio tips & tricks - Part 1

![](https://images.viblo.asia/08d0407b-a316-42fe-91c0-16bd716dd355.jpeg) Không quan trọng công cụ bạn sử dụng mạnh đến mức nào trừ khi bạn biết cách sử dụng nó một cách tốt nhất. Chúng ta thật may mắn khi có được một công cụ mạnh như Android Studio nhờ vào Google, tuy... ...

Top Android Studio Plugins 2019

![](https://images.viblo.asia/a1be630a-329d-4ce2-8472-d7d636251c87.JPG) Android Studio hiện cung cấp rất nhiều plugin khác nhau với vô vàn những tác dụng. ngay cả khi bạn search từ khóa "android studio plugin" (ASP) trên viblo hay google cũng có rất nhiều bài nói đến... ...
  • 1
  • 2
  • 3