Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Generics in Kotlin

Generics có nghĩa là chúng ta sử dụng một class hoặc một cách implement theo cách rất chung chung. Ví dụ, interface List cho phép chúng ta tái sử dụng code. Chúng ta có thể tạo một danh sách String... ...

Khám phá Firebase In-App messaging

![](https://images.viblo.asia/b1ccc213-2983-42a4-8c5a-81532909cffc.png) Nguồn : https://medium.com/coding-blocks/exploring-firebase-in-app-messaging-e3cbcf3d6895 Một ngày tuyệt vời, một team tuyệt vời đằng sau Firebase đã thông báo rằng In-App-Messaging cho những n... ...

Kotlin - Inline function

Chắn hẳn bạn vẫn nhớ tất cả các file Util với tất cả các loại phương thức nhỏ mà cuối cùng bạn sử dụng rất nhiều trong ứng dụng của mình không? Nếu các phương thức tiện ích của bạn lấy các phương t... ...

Sử dụng MergeAdapter trong Android

![](https://images.viblo.asia/67be09a2-077a-415a-a48b-16f624a6c651.png) Giả sử nếu bạn được đưa cho một giao diện người dùng như sau và bạn được yêu cầu để thiết kế nó, suy nghĩ đầu tiên sẽ xuất hiện trong đầu bạn là gì? Bạn có thể đưa ra một loạt các ý tưởng khác n... ...

Builder Pattern so với kotlin DSL

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một đối tượng Student bằng cách sử dụng Builder pattern và sau đó chúng ta sẽ sử dụng các tính năng của Kotlin như chức năng mở rộng, lambdas, vv. Để chuyển đổi ... ...

Cơ bản về Firebase trong Android

![](https://images.viblo.asia/b7efb3f1-6a74-4c6b-ba65-a98f9f59ed7b.png) Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của rất nhiều dự án. Chúng ta lưu trữ, truy xuất, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được lấy từ ứng dụng hoặc từ phần mềm mà chúng tạo ra. Mọi thứ t... ...
  • 1
  • 2
  • 3