Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

History of changing Swift

![](https://images.viblo.asia/a725cc2d-ad75-4d81-9157-861109e4c811.png) Có thể nói với mỗi lập trình viên iOS thì ngôn ngữ Swift ra đời đánh dấu bước cách mạng khi thay thế ngôn ngữ Objective C đã quá lâu rồi. Trải qua những thay đổi từ 1.2 lên 2.0 đã “dễ sợ” lắm rồi... ...

Tìm hiểu về ProGuard trong Android

Trong quá trình xây dựng ứng dụng Android, có thể các bạn đã sử dụng Proguard trong dự án của mình. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các tính năng và cách sử dụng Proguard hiệu quả nh... ...

Avoiding deeply nested Swift code

Code style và structure được cho là hai trong số những chủ đề khó nhất trong lập trình nói chung. Không phải vì chúng yêu cầu bất kỳ kỹ năng cụ thể hoặc kinh nghiệm trong xây dựng phần mềm nào, mà ... ...

Khám phá Firebase In-App messaging

![](https://images.viblo.asia/b1ccc213-2983-42a4-8c5a-81532909cffc.png) Nguồn : https://medium.com/coding-blocks/exploring-firebase-in-app-messaging-e3cbcf3d6895 Một ngày tuyệt vời, một team tuyệt vời đằng sau Firebase đã thông báo rằng In-App-Messaging cho những n... ...

Validate SSL/TLS

Nhiều ứng dụng không xác thực hợp lệ chứng chỉ SSL / TLS , khiến chúng dễ bị tấn công bởi man-in-the-middle (MITM). Nếu một ứng dụng không xác thực đúng cách kết nối của nó với máy chủ, ứng dụng đó... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 116