Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Amazon S3 with Amazon CloudFront

Introduction Amazon S3 là một trong những web services nổi tiếng của Amazon, nơi để lưu trữ data như hình ảnh, video, thư mục.. cần thiết cho một website. Sử dụng S3 khiến mọi thứ trở nên dễ dàng h... ...