Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Amazon EBS introduction

EBS EBS là viết tắt của Amazon Elastic Block Store cung cấp block level storage volumes cho việc sử dụng với EC2 instances. Bạn có thể mount những volumes này như device trên instances, bạn có thể... ...

Amazon EC2

Amazon EC2 Giới thiệu EC2 là viết tắt của Elastic Compute Cloud Cung cấp khả năng tính toán mở rộng trong Amazon Web Service (aws) cloud. Sử dụng EC2 giúp bạn pbạn loại bỏ về các vấn đề phần cứn... ...

Tìm hiểu về Amazon EC2

![](https://images.viblo.asia/c9ad5626-5ba5-4302-aeae-17e74793b1bc.jpg) Ở bài trước mình đã giới thiệu về một service của 1 service của AMAZON là IAM. Các bạn có thể xem lại ở đây Trong bài này mình xin giới thiệu tiếp về 1 service khác là EC2. Amazon EC2 là gì? * A... ...
  • 1
  • 2